NESO-dag Mosjøen: Kurs i offentlige anskaffelser

Kurs i offentlige anskaffelser. Hvordan vinne anbud og unngå å bli avvist?

Offentlige byggherrer er bundet av anskaffelsesregelverket som setter krav til prosedyrer og hva som kan og skal vektlegges både i kvalifikasjons- og tildelingsvurderingen av leverandører/entreprenører. Regelverket er i stadig endring og domstolene har lagt føringer på tolkning av regelverket (herunder EFTA domstolen).  

Fra et leverandørsynspunkt er det viktig å ha klart for seg hva oppdragsgiver kan og skal vektlegge i forhold til kvalifikasjons- og tildelingskriterier. I hvilken grad oppdragsgiver kan og skal avvise entreprenører vil også bli gjennomgått på kurset. Oppdragsgivers adgang til å avlyse konkurransen og entreprenørenes rettigheter i forhold til dette vil bli gjennomgått.

Sentralt er også hvilke muligheter man har til å klage/forfølge saken videre for det tilfelle man mener at oppdragsgiver har gjort feil. I den forbindelse vil reglene om innsyn i dokumenter, andre anbud etc. bli gjennomgått. Nyere rettspraksis til hva som kreves for å kunne kreve erstatning etter positiv (fortjenestetap) og negativ kontraktsinteresse (kostnadene ved deltakelse) vil bli belyst.

Følgende temaer er sentrale på kurset:

Kort om regelverket

  • Lov om offentlige anskaffelser, anskaffelsesforskriften. Formålet med regelverket. 
  • Hvem er bundet av anskaffelsesregelverket? Hva med selskaper som er offentlig eid? 
  • Terskelverdier – hvordan beregne disse og hvilke regler gjelder?

Konkurranseformer

  • Åpen eller begrenset anbudskonkurranse
  • Konkurranse med dialog (avklaringer/forhandlinger) under EØS terskelverdi
  • Konkurranse med forhandling. Hva er tillat å forhandle om? Når kan denne formen benyttes?
  • Konkurransepreget dialog

Kvalifikasjonskrav

  • Hvilke kvalifikasjonskriterier kan oppdragsgiver fastsette? Hvor skal disse fastsettes? Dokumentasjonskrav?
  • Hvilke muligheter finnes for å ettersende dokumenter som mangler? Oppdragsgivers mulighet til å foreta avklaringer?

Avvisning av leverandører

  • Når skal oppdragsgiver avvise leverandøren?
  • Når kan oppdragsgiver avvise leverandøren?
  • Fremgangsmåten ved avvisning. Klagemuligheter?

Tildelingskriterier

  • Hvilke tildelingskriterier kan oppdragsgiver fastsette?
  • Oppdragsgivers evaluering av kriteriene? Hva kan vektlegges og hva er ikke lov å vektlegge?

Avlysning av konkurransen

  • Når kan konkurransen avlyses? Adgang til å gå over til konkurranse med forhandling?
  • Leverandørens rettigheter ved avlysning av konkurranse?

Tildeling av kontrakt. Klagemuligheter

  • Klagefrister / karensperiode
  • Suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt
  • Klage til oppdragsgiver, KOFA og domstolsbehandling (herunder midlertidig forføyning)
  • Erstatningskrav fra leverandører. Når kan positiv og negativ kontraktsinteresse kreves erstattet?


Hvem er kurset for:

Kurset er spesielt tilpasset entreprenører og byggmestrer, men vil også passe for byggherrer, byggeledere, rådgivere, kommuner, offentlige etater og andre som har befatning med anbud etter anskaffelsesregelverket.


Foredragsholder:

Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og offentlige anskaffelser og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har holdt en rekke foredrag i anskaffelsesreglene og i entrepriserett.

 

Varighet: 09:00-16:00
Pris NESO-medlemmer: 3750,-
Pris øvrige: 4750,-
Sted Fra Til
Mosjøen 24.mar 2020 24.mar 2020