NESO har inngitt høringssvar om forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken

05.03.2019 12:29:04
I det innsendte høringssvaret mener NESO dette om forskriftsforslaget:
 
  • Departementet ser for seg at det i etterkant av høringen skal konkretiseres i forskriften hvilke kvalitetskriterier som stilles for å få grunnlån. NESO mener at slike konkretiserte kriterier må sendes på en alminnelig høring før de eventuelt tas inn i forskriften.

 

  • NESO mener det er viktig og riktig at departementet i høringsnotatet foreslår å videreføre boligforsyning i distriktene som ett av formålene bak ordningen med grunnlån. NESO mener at Husbankens grunnlån fortsatt er viktig for å sikre finansiering i områder av landet der private kredittinstitusjoner i liten grad finansierer nybygging, fordi markedsverdien av nybygde boliger gjennomgående er lavere enn byggekostnadene.

 

  • NESO mener at dersom grunnlånet skal oppnå sitt formål om å bidra til boligforsyning i distriktene, må det ikke stilles så strenge kvalitetskrav for Husbankfinansiering at det ikke blir gjennomførbart å bygge og selge prosjekter med Husbankfinansiering i distriktene. Myndighetskravene i TEK 17 er allerede strenge og gjør at det er dyrt og bygge nytt i distriktene. Ut fra hensynet til boligforsyning i distriktene er det derfor betenkelig at det stilles strengere krav enn TEK 17 når det gjelder både universell utforming og miljøkrav.

 

  • I dag stiller «Veileder for Husbankens grunnlån» krav om løfteplattform i boligbygg med to etasjer og krav om heis i boligbygg med tre etasjer. Dette er krav som ligger over TEK 17. Tilleggskostnadene for å oppfylle disse kravene gjør at 4- og 6-mannsboligene i to etasjer og 6-mannsboligene i tre etasjer ikke vil kunne konkurrere med bruktmarkedet i distriktene. Med tilleggskostnadene vil det derfor ikke være gjennomførbart og bygge og selge slike prosjekter i distriktene. NESO mener at dette eksempelet viser hvor viktig det er at Husbanken har en adgang til å gjøre unntak fra kvalitetskriteriene for prosjekter i distriktene. 

 

Dersom du vil lese hele høringssvaret fra NESO finner du dette her

Boligprodusentenes Forening har i sitt høringssvar sluttet seg til det NESO mener om utfordringer knyttet til boligbygging i distriktene. Høringsuttalelsen fra Boligprodusentenes Forening finner du her.