Etiske regler/anbefalinger for medlemmer av NESO

 

Medlem i NESOEn etisk konfliktsituasjon kan oppstå når egne interesser kommer i konflikt med alminnelige oppfattede samfunnsregler- og lover.

Medlemmer av NESO plikter å ikke foreta forretningsmessige eller personlige handlinger som han forstår, eller burde ha forstått, kommer i konflikt med vårt samfunns alminnelige moralske og etiske oppfatninger.

Dette gjelder spesielt i følgende relasjoner:

Overfor bransjekollegaer:
Medlemmene skal ikke avgi negativ omtale av bransjekollegaer som kan føre til at kollegers og bransjens omdømme svekkes.

Overfor kunder:
Kundene er grunnlaget for bransjens eksistens. Medlemmene skal derfor ikke opptre på en slik måte at disse får et negativt inntrykk av bransjen og medlemmene forøvrig.

Overfor leverandør / underentreprenører:
Medlemmene skal ikke foreta utilbørlig prispress overfor leverandør / underentreprenører.

Ved egen insolvens / likviditetskrise plikter et medlem nøye å vurdere følgende momenter ved kjøp av varer / tjenester på kreditt:
a) Reell mulighet for å gjøre opp for seg.
b) Leverandørens mulighet for å tåle et eventuelt tap.
Konklusjonen blir alltid: STOPP I TIDE.

Overfor offentlige myndigheter:
Medlemmene skal lojalt etterleve de lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende.

Overfor samfunnet for øvrig:
Bransjen er en stor ressursforvalter i samfunnet. Medlemmene plikter alltid nøye å vurdere egne gevinster satt opp mot samfunnsmessige interesser.

Straffereaksjon:
Dersom et medlem begår brudd på NESOs etiske regler, behandles dette etter vedtektenes § 12, dvs. behandling i styret og deretter i generalforsamlingen.