NESO Styringssystem


KJENNER DU TIL MINIMUMSKRAVENE TIL STYRINGSSYSTEM ?

NESO styringssystem

NESO tilbyr bedriftsintern bistand for oppdatering av styringssystem.
Vi har god oversikt og erfaring med hva som er nødvendig / tilstrekkelig.

Hvorfor bør du ha et godt styringssystem?

  • Skap en mer effektiv bedrift med gode faglige og økonomiske resultater
  • Skap en bedrift som har fornøyde kunder
  • Sikre at vi driver lovlig - oppfyller myndighetskrav
  • Skape en bedrift med større trivsel for alle ansatte

 

Styringssystemet dokumenterer både vår drift og innfrielse av myndighetskravene.

 

1. januar 2016 ble det innført flere endringer i regelverket (PBL) blant annet opphørte "lokal godkjenning". Bedrifter påtar seg ansvaret for funksjonene SØK, PRO og UTF gjennom egenerklæringer. Kommunene som nå får frigjort tid fra saksbehandling skal i større grad enn tidligere - bruke denne tiden til å utøve tilsyn ute i bedriftene. 

Kvalitetssikring og egenkontroll blir nå viktigere enn noensinne. Er du forberedt? Direktoratet for Byggkvalitet fører også tilsyn med bedriftene i forhold til systemkrav knyttet opp mot Plan- og bygningsloven. Oppfyller du minimumskravene? 

Vår erfaring er at mange bedrifter mangler helt sentrale rutiner og sjekklister / verktøy som i dag er å oppfatte som "minimumskrav til styringssystemer". Dette er unødvendig og fører ofte til frustrasjon, stress og krevende etterarbeid - men også i verste fall; inndraging av bedriftens sentrale godkjenning.

NESO tilbyr bedriftene bistand / forberedelse på tilsyn gjennom utvikling og revisjon av styringssystem

  • Styringssystem basert på bedriftens "egne behov"
  • Styringssystem basert på oppdatering av "kundekrav"
  • Styringssystem med fokus på myndighetskrav etter Plan- og bygningslov og krav i annet lovverk
  • Styringssystem med fokus på myndighetskrav for HMS etter arbeidsmiljøloven
  • Forberedelser - tilsyn fra DIBK eller andre


Bistand bestilles gjennom "påmelding" nede til høyre

Spørsmål kan rettes til: 
Kompetanseleder Jack Johnsen Tlf 917 51800