HMS på byggeplass – hvem har ansvaret? - Nye regler i byggherreforskriften.

HMS på byggeplass – hvem har ansvaret? - Nye regler i byggherreforskriften.

På en byggeplass er det en rekke aktører og roller, hvor HMS ansvaret formelt sett vil være forskjellig. Hvilket ansvar og funksjon man har i forhold til HMS man har vil avhenge av om man er byggherre, entreprenør, prosjekterende, verneombud eller arbeidstaker. Det har her også betydning om man er en profesjonell byggherre eller en forbruker.

Den mest sentrale forskriften som regulerer HMS er Byggherreforskriften og her trådte det nye regler i kraft 1. januar 2021. Det er også sentrale HMS regler i arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) som får betydning på byggeplass.

Det er viktig at man kjenner til hvilke regler som gjelder og hvem disse gjelder for. Dette for å unngå skader og ulykker, samt hindre å komme i ansvar.

Nye regler i byggherreforskriften blir gjennomgått. Rettspraksis knyttet til HMS ansvar for de ulike aktørene på en byggeplass blir også gjennomgått.

Det vil bli adgang til å stille spørsmål.

 

Temaene som vil bli gjennomgått på webinaret er:

 • Oversikt over HMS regelverket og de ulike begrepene
 • Reglene byggherreforskriften, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften, forskrift om utførelse av arbeid og fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)
 • Hva er HMS, SHS og SJA?

Byggherrens ansvar – reglene i byggherreforskriften

 • Hvilke byggherrer gjelder forskriften for? Gjelder den for forbrukere?
 • Det overordnede ansvaret og de generelle pliktene
 • Kan ansvaret helt eller delvis overføres til andre?
 • Nærmere om SHA planen, føring av oversiktslister, utpeking og oppfølging av koordinator, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. Hvilke krav gjelder her?  
 • Sanksjoner og straff dersom reglene ikke overholdes?

Prosjekterendes ansvar – reglene i byggherreforskriften

 • Hvem er å anse som «prosjekterende»?
 • Hva skal medtas i beskrivelsen?
 • Nye regler i byggherreforskriften om dialog og samhandling med andre.
 • Sanksjoner og straff dersom reglene ikke overholdes?

Entreprenørens ansvar – reglene i byggherreforskriften, AML, internkontrollforskriften, forskrift om utførelse av arbeid og FOB

 • Ansvaret for egne arbeidstakere og hva må særskilt ivaretas på en byggeplass
 • Hvilket ansvar har man for innleide og underentreprenører?
 • Systemkravene i internkontollforskriften
 • SHA planens betydning for entreprenørene
 • Rollen som hovedbedrift. Når er man dette og hva innebærer ansvaret?
 • Sanksjoner og straff dersom reglene ikke overholdes?

Arbeidstakers plikter – reglene AML

 • Hvilket ansvar har den enkelte arbeidstaker på byggeplassen?
 • Skjerpet ansvar for de som er satt til å lede eller kontrollere andre arbeidstakere. Hva innebærer dette?
 • Sanksjoner og straff dersom reglene ikke overholdes?

Verneombud  – reglene AML

 • Verneombudets rolle og ansvar
 • Regionale verneombud i byggebransjen (RVO)
 • Sanksjoner og straff dersom reglene ikke overholdes?

Hvem passer kurset for?
Kurset er spesielt tilpasset entreprenører, men vil også passe for byggherrer, byggeledere og andre som styrer byggeprosjekter.

 Foredragsholder:
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har holdt en rekke foredrag for bygg og anleggsbransjen.

Pris:
Medlemmer: Kr 1900,-
Ikke-medlemmer: 2500,-

Tidsrom
26.mai kl 0900-1130.

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Webinar 26.mai 2021 26.mai 2021