Hva betyr det når det i kontrakten henvises til «back-to-back» og hvilken risiko innebærer dette?

Bestemmelser om «back-to-back» er hyppig i bruk i entreprisekontrakter. Måten slike bestemmelser formuleres på varierer. Dette er særbestemmelser som tas inn i kontraktene. Back-to-back-bestemmelser kan ha betydning for flere forhold i entreprisen, herunder muligheten for å få gjennom tilleggskrav hos kontraktsparten. Det kan være tale om såkalte «paid-if-paid»-klausuler, altså at underentreprenørens betaling gjøres betinget av at hovedentreprenøren får betalt, eller at underleverandøren kun får gjennom tilleggskrav dersom byggherren aksepterer dette.


Back-to-back-teknikken benyttes av hoved/totalentreprenøren som hovedregel for å redusere egen risiko i størst mulig grad ovenfor oppdragsgiver ved å dele den med sine kontraktsmedhjelpere. I noen tilfeller kan back-to-back-klausuler også innebære en fordel for underleverandøren, der han kan få betalt selv om han kontraktsmessig ville vært avskåret fra dette hos sin hoved/totalentreprenør.

Jeg vil belyse fordelene, for både hoved/totalentreprenøren og underentreprenøren, og gi eksempler på hvordan og i hvilke tilfeller slike klausuler med fordel kan benyttes.

 

Jeg vil også belyse utfordringene, for både hoved/totalentreprenøren og underentreprenøren, og gi eksempler på hvordan og i hvilke tilfeller slike klausuler kan innebære risiko for urimelige konsekvenser.

Ikke minst vil jeg forklare hvilke konsekvenser back-to-back-klausuler kan få for partene, og vise hvordan domstolene har behandlet konflikter der klausulene er brakt opp.


Temaer som vil bli behandlet i webinaret er:

 • Back-to-back-klausulers ulike utforming og virkeområde
 • Fordeler og ulemper med back-to-back-bestemmelser for hoved/totalentreprenøren
 • Fordeler og ulemper med back-to-back-bestemmelser for underentreprenøren
 • Back-to-back-bestemmelsers innvirkning på bl.a.:
  - Arbeidet som skal utføres/beskrivelsen
  - Endringer og tilleggskrav
  - Forsinkelser
  - Mangler
  - Varslingsfrister
  - Betaling
  - Sluttoppgjør
  - Tvisteløsning

Hvem passer kurset for?

Kurset er mest aktuelt for hoved/totalentreprenører og underentreprenører, men også byggherrer kan ha godt utbytte av økt forståelse for hva kontraktsteknikken innebærer. Siden back-to-back ofte benyttes i entreprisekontrakter er det viktig å forstå hvilke muligheter, begrensninger og utfordringer som er knyttet til teknikken for å unngå å komme i en tapssituasjon.

Foredragsholder:
Anette Glad er advokatfullmektig i NESO. Hun har spesialisert seg i entrepriserett med nettopp temaet «Back-to-back-reguleringer som kontraktsteknikk i entrepriseretten» i sin mastergrad i rettsvitenskap fra UiT.

Tid: 7. juni kl. 09:00 – 11:30

Sted: Webinaret vil bli holdt på Teams. Deltakerne vil motta en link innen et døgn før kurset starter.

Pris:
Medlemmer: kr. 1900
Ikke-medlemmer: kr. 2500

Sted Fra Til
Webinar 07.jun 2021 07.jun 2021