NESOs BIM-skole klasse 3

NESOs BIM-skole er en samlingsbasert opplæringsmodell som utdanner fagpersonell med en helhetlig forståelse av digital samhandlende byggeprosess. To av samlingene gjennomføres digitalt og tre samlinger gjennomføres fysisk / klasserom. 


Gjennom 5 samlinger a 3x4 og 2x5  dager - pluss hjemmearbeid og arbeidskrav i form av egne opplæringsprosjekter - vil kandidatene utvikle kunnskap til å kunne modellere bygninger og bygningskonstruksjoner samt utføre og lede de digitale prosessene i form av tverrfaglig samhandling så vel som i egen bedrift med digitale hjelpemidler. I dag stiller en rekke byggherrer krav om tverrfaglig BIM-kompetanse i prosjektene. NESOs BIM-skole vil tilføre bedriftene kompetanse og dokumentere kunnskaper for å samhandle og utføre prosjekter i BIM. 

For å sikre at deltakerne har nødvendige forkunnskaper og unngå "strekk i laget" har vi lagt opp til et digitalt instruktørstøttet forkurs på ca 30 timer hvor deltakerne vil fokusere på nødvendige kunnskaper i modellering. Deltakerne vil ved påmelding få tilgang til forkurset.

Tverrfaglig samhandling gir gevinster
Ved å modellere, kjøre tverrfaglige sammenstillinger, analysere og simulere bygningsmodellene på prosjekteringsstadiet, kan man prosjektere raskere, og luke ut feil før noe i det hele tatt bygges, og de samme 3D-modellene kan brukes som kostnads- og samhandlingsgrunnlag i byggefasen, og i innledende planfase danne grunnlag og dokumentasjon for tekniske og finansielle vurderinger, og senere markedsføring og salg. Med visualiserte, virkelighetsnære digitale modeller, plassert i en tilhørende terrengmodell, har man det beste beslutningsgrunnlag for alle faser i et prosjekts levetidsperspektiv. Dette gir både høyere kvalitet og rimeligere prosjekter. 

BIM i bygg- og anleggsbransjen har forandret måten for hvordan dokumentasjon utarbeides.
Gode 3D-modeller er viktige for å kunne overføre informasjon effektivt fra de som prosjekterer, til de som skal utføre arbeidet. Internasjonale standarder som IFC sikrer at informasjon ikke går tapt i planprosessen mellom aktørene. BIM innebærer derfor en helhetlig tankegang der tverrfaglig modellering utføres ved hjelp av datateknologi som fremstilles i et 3 dimensjonalt miljø.  

Hovedmålsetning for skolen

  1. Det skal bygges en BIM relatert allsidig digital kompetanse hos deltakere slik at de er i stand til å utnytte dette i egen bedrift med tanke på implementering, samhandling, prosess og videreformidling
  2. Deltakerne skal få opplæring i praktisk bruk av bransjens mest brukte digitale verktøy, samt innføring i BIM-teori, BIM krav og relevante styringsdokumenter
  3. Deltakere skal sitte igjen med ett overblikk og en kompetanse som gjør de i stand til å lede en digital prosess fra start til slutt i prosjekter

 

Etter fullført BIM-skole vil deltakerne være bedre i stand for å utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3D-modellering av bygningskonstruksjon, tverrfaglig samhandling i en BIM og kvalitetssikring av digitale bygnings- /installasjonsmodeller. De vil også være bedre rustet for å tilfredsstille  krevende kundekrav fra f.eks statsbygg, forsvarsbygg, statens vegvesen m.fl

 


Målgruppe
Alle personer og roller i en bedrift som kan ha nytte av en 3D modell, Personer med ansvar for BIM og digitalisering i bedriften / prosjekter. Deltakerne kommer trolig fra funksjoner som BAS, formann, prosjekteringsleder, tekniker, annlegsleder, trainee mm


Skoleavgift
Ordinær skoleavgift: NOK 64.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:    10 % rabatt
Andre deltaker:     15 % rabatt
Øvrige deltakere:  20 % rabatt 

Har du spørsmål
Vår Faglig ansvarlig - Prosjektleder Mats Johansson NESO mob 906 15 772 / mats@neso.no svarer kjapt på dine henvendelser

 Andre opplæringstilbud: