Brudd i lønnsoppgjøret - fare for streik?

03.04.2013 15:22:00
Den 21. mars ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og LO om årets lønnsoppgjør. Partene skal nå til mekling hos Riksmekleren.
 

NESO vil informere våre medlemmer om hvordan man kan og bør forholde seg til kunder og ansatte ved en eventuell streik.

Det er fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) som er den sentrale overenskomsten for vår bransje og gjeldende overenskomst løper fra 2012-2014.

Tariffrevisjonen 2013 er et mellomoppgjør. I et mellomoppgjør er det hovedorganisasjonene som forhandler (LO og NHO) og ikke landsforening og forbund (BNL/fellesforbundet). I mellomoppgjør er det som regel bare lønn det forhandles om.

Den 21. mars ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og LO. LO har varslet plassoppsigelse (uttak til streik) for alle organiserte innen overenskomster som har 2. års reguleringsklausul og jeg forutsetter at dette også gjelder fellesoverenskomsten for byggfag.

Partene skal mekle fra onsdag den 3. april til søndag den 7. april kl. 24.00. Det kan derfor tidligst bli streik mandag den 8. april.

NESO er ikke noen tarifforganisasjon, men flere av våre medlemmer er organisert gjennom NHO-systemet og kan således rammes. For medlemmer som står utenfor kan man også indirekte rammes av en eventuell streik.

NESO vil informere våre medlemmer om hvordan man kan og bør forholde seg til kunder og ansatte ved en eventuell streik.

Ansatte 
Uorganiserte arbeidstakere og arbeidstakere som ikke er tatt ut i streik skal møte til arbeid som vanlig. Disse arbeidstakerne har både rett og plikt til å utføre sitt arbeid som følger av arbeidsavtalen. Det er få regler som regulerer dette, men etter sedvane har det blitt vanlig at arbeidstakerne ikke kan gjøre arbeidet til de streikende.

Daglig ledere og andre i ledende stillinger (for eksempel formenn) kan utføre sitt arbeid som normalt. Dette gjelder selv om arbeidet vanligvis utføres av de streikende.

Lærlinger er normalt ikke omfattet av konflikten. Dersom arbeidsstansen medfører at opplæringen ikke kan foregå på en rasjonell måte, kan lærlingene permitteres med 7 dagers varsel hvis de ikke tidligere har fått betinget varsel om permittering.

Permittering
En streik kan for mange bedrifter innebære at man ikke har arbeid til de øvrige ansatte og at man ikke kan opprettholde rasjonell opplæring av læringene. I disse tilfellene kan det være aktuell å permittere de øvrige ansatte.

Permittering kan iverksettes både på grunnlag av arbeidskonflikt i egen bedrift og på grunn av konflikt i en annen bedrift.

Streik i egen bedrift:
Det er anledning til å sende ut et betinget permitteringsvarsel for det tilfelle at det skulle bli streik. Arbeidstakere som ikke tas ut i konflikt og andre (for eksempel uorganiserte) kan da permitteres dersom de ikke kan utføre sitt arbeid ved en eventuell konflikt/streik. Varslingsfristen er 14 dager. Betinget varsel kan også gis ved oppslag. Når det er klart hvem som må permitteres må det følges opp med et individuelt varsel til den enkelte. Da gjelder ingen permitteringsfrist.

Eksempel på betinget varsel kan lastes ned her

Dersom streiken er et faktum og man ikke har sendt ut et betinget varsel må man sende et ordinært varsel. Det er krav om 14 dagers permitteringsvarsel.

Eksempel på permitteringsvarsel kan lastes ned her

Streik i en annen bedrift
Dette kan gi saklig grunn til å permittere ansatte. I slike tilfeller gjelder ikke hovedavtalens regel om 14 dagers varsel. Det skal i disse tilfellene varsles så tidlig som mulig (jfr. hovedavtalens § 8-3 nr. 4).

Eksempel på permitteringsvarsel kan lastes ned her

Konferanse med tillitsvalgte
Hovedavtalen pålegger bedriften å drøfte permittering med de tillitsvalgte før varsel om permittering gis. Det skal settes opp protokoll fra slike møter.

Eksempel på protokoll:

Bedriften orienterte om at det kan bli aktuelt å permittere medarbeidere som ikke kan sysselsettes rasjonelt i forbindelse med en eventuell konflikt under årets oppgjør. Partene er enige om at varslingsfristen for permittering løper fra arbeidstidens slutt i dag. Varsel henges opp på dertil egnet sted i bedriften

……. …………… ………….

Dato Tillitsvalgt Bedriften

Lønnsplikt under streik:
Arbeidsgiver er fritatt for å betale lønn i arbeidsgiverperioden (de første 10 dager) når permitteringen skyldes konflikt i egen bedrift (forutsatt at det er gitt 14 dagers varsel) eller annen bedrift. Dette følger av lov om lønnsplikt under permittering § 3 nr. 3.

Forholdet til kunder / kontrakter

Fristforlengelse - dagmulkt
Streik gir som hovedregel krav på fristforlengelse. Dette gjelder både om man selv rammes av streik eller at man ikke kan levere på grunn av at kontraktsmedhjelperne/underleverandørene er rammet av streik.

Det oppfordres derfor at man varsler sine kontraktsparter umiddelbart om at man vil kreve fristforlengelse for det tilfelle at det blir streik. Dagmulkt kan ikke kreves såfremt man har krav på fristforlengelse.

Merkostnader
Entreprenøren kan ikke kreve dekning av merkostnader (eller annen økonomisk kompensasjon) hos byggherren som følge av streiken. Bakgrunnen for dette er at streik er en situasjon utenfor kontroll (force majeure) og det er derfor ikke rimelig at det skal kunne kreves dekning hos den annen kontraktspart.

Underleverandører
Bedriften kan under en eventuell streik fortsette å bruke underleverandører.

Bedriften kan imidlertid ikke bruke underleverandører til å gjøre arbeidet til de streikende. Dette vil eksempelvis gjelde dersom man engasjerer underleverandører etter at streiken ble iverksatt.

Dersom bedriftens underleverandør er i streik, kan bedriften velge å få utført leveranser fra andre bedrifter som ikke er i streik.

Informasjon
For mer informasjon vises det til informasjon fra NHO som kan lastes ned her