Enklere formkrav og dokumentasjonskrav ved offentlig anskaffelser – innført nye regler fra 1. juli 2015

07.07.2015 23:17:00
Anskaffelsesregelverket er i stadig endring og det er en rekke forslag som er på høring eller under behandling hos myndighetene. Det er ventet at disse skal tre i kraft våren 2016. Innenfor kontrakter i bygg- og anleggsbransjen (opptil 39 mill eks. mva.) er imidlertid flere nye regler allerede vedtatt og trådte i kraft 1. juli 2015. Nedenfor gjennomgås de viktigste nye reglene som er trådt i kraft fra 1. juli 2015 og som gjelder for anskaffelser kunngjort etter denne datoen.
 

1 Endringer fra 1. juli 2015 – forenklinger 
1.1 Anskaffelser under kr. 100 000,- unntas fra regelverket – oppdragsgiver kan foreta direkteanskaffelse
Anskaffelser under kr. 500 000,- eks. mva. var unntatt kunngjøringsplikt, men oppdragsgiver måtte likevel forholde seg til prinsippet om konkurranse. I praksis måtte oppdragsgiver kontakte flere tilbydere (3 stykker var en «allmenn» regel). 

Nå kan oppdragivere inngå kontrakt med hvem han vil uten konkurranse for anskaffelser under kr. 100 000,- eks. mva. Bakgrunnen for regelen er at man vil gjøre det enklere for oppdragsgivere ved mindre anskaffelser. Unntaket fremgår av anskaffelsesforskriften § 1-3 annet ledd bokstav l). 


1.2 Formkrav om levering av anbud i merket og lukket forsendelse oppheves
Tidligere var det stilt krav til hvordan leverandørene skulle utforme og levere sine anbud/tilbud. Det skulle være skriftlig, signert og avgis i lukket og merket forsendelse. Anbud som ikke oppfylte disse kravene hadde oppdragsgiver plikt til å avvise. 

Fra 1. juli 2015 er kravet om at anbudet skal leveres i merket og lukket forsendelse opphevet. De øvrige formreglene er beholdt.
 
1.3 Plikt til å kreve HMS-erklæring oppheves
Tidligere var det plikt for leverandørene til å levere inn HMS-erklæring sammen med anbudet (anskaffelser over kr. 100 000,- eks. mva.). Oppdragsgiver kunne gi leverandørene en tilleggsfrist for å ettersende disse, men hadde ingen plikt til å gjøre dette. Leverandører som ikke hadde levert i samsvar med dette hadde oppdragsgiver plikt til å avvise. 

Fra 1. juli 2015 oppheves kravet om HMS-erklæring (tidligere anskaffelsesforskriften § 3-3). 

Oppdragsgiver kan stille krav om HMS-erklæring i konkurransegrunnlaget, men dette er ikke noen lovbestemt plikt. 

1.4 Krav om skatteattest – kun ved anskaffelser over kr. 500 000,- 
Tidligere var det en plikt til å levere skatteattest for anskaffelser over kr. 100 000,-. Denne bestemmelsen er opphevet. 

Fra 1. juli 2015 er det kun anskaffelser over kr. 500 000,- hvor det er plikt til å kreve skatteattest. For øvrig er reglene de samme som tidligere. 

1.5 Krav om bruk av lærlinger – ikke bare norske leverandører
Oppdragsgiver vil nå kunne oppstille krav til lærlingeordning for alle leverandører, ikke bare norske. Dersom det stilles krav om lærlingeordning må lærlinger benyttes ved gjennomføringen av kontrakten. Dette skal gjelde dersom det er et klart definert behov for lærlingeplasser i den aktuelle bransjen. 

Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om lærlinger på kontrakter i bransjer der det er et særskilt behov for lærlinger.

Bestemmelsen er inntatt i påvente av innføringen av lovkrav (dvs. krav om at man skal bruke lærlinger ikke bare kan stille krav) om lærlinger på kontrakter i visse bransjer. Dette kravet vil først komme våren 2016. 

1.6 Forenklede regler om rammeavtaler 
Det er innført forenklede regler i forhold til avrop på rammeavtaler og flere av de tidligere reglene er opphevet. 

Dette vil gi oppdragsgivere noe større fleksibilitet i forhold til tidligere. Oppdragsgiver skal likevel foreta avrop på grunnlag av objektive regler som sikrer likebehandling av leverandørene. 


2 Oppsummering 
Oppsummert vil forenklinger være bra både for oppdragsgiver og leverandør. Oppdragsgivere må imidlertid være trygg på at ikke useriøse aktører får innpass og har ansvaret for følge dette opp både i anbuds- og kontraktsfasen. 

NESO vil kjøre kurs i de nye reglene i landsdelen. 

Ta gjerne kontakt med NESO sine advokater dersom det er spørsmål knyttet til anskaffelsesreglene.

- Advokat Karina Krane - mobil 907 32 620, epost karina@neso.no 

- Advokat Nils Ingulf Langlete - mobil 941 50 614, epost nils@neso.no