Landets første friskole i byggfag / landsdelens første friskole i yrkesfag til Svolvær?

24.08.2015 14:44:00
Før sommerferien vedtok Stortinget en lovendring som innebærer at bransjeorganisasjoner kan søke om friskole i yrkesfag. NESO (Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon SA) har i snart 6 år drevet videregående skole i byggfag i samarbeid med Aust Lofoten Videregående Skole (ALVGS) og Nordland Fylkeskommune. Skolen, som har elever fra hele landsdelen, drives under navnet «NESOs Lærlingeskole» og har oppnådd svært gode faglige resultater. - NESO ønsker nå å utvide dette tilbudet og forsterke samarbeidet med ALVGS ved å få godkjenning som friskole, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO.
 
Byggebransjen har et stort behov for handverkere i byggfagene tømring, muring og betong og opplever en stor underdekning i dag. Statistisk sentralbyrå fremskriver denne underdekningen til i overkant av 30.000 personer i 2025 (arbeidskraft på videregående skoles nivå).  - Bygg- og anleggsbransjen er en av landsdelens største næringer og vi må nå i stor grad løse denne underdekningen ved innleie av arbeidskraft – ofte fra utlandet, sier Jensen.  - Rekruttering til bransjen er derfor en av NESOs mest prioriterte oppgaver og vi tror en friskole vil være et viktig bidrag i dette arbeidet.

NESO har søkt om å få inntil 140 elevplasser og vi vil da kunne bli landsdelens største videregående skole i byggfag.   – Vårt tilbud er imidlertid bare et supplement til den ordinære videregående skole og vi arbeider også aktivt over hele landsdelen for å fylle opp alle byggfagklassene, poengterer Jensen.   – I dette arbeidet samarbeider vi både med den enkelte byggfaglinje, bedriftene og lokale opplæringskontor, sier Jensen.

NESOs søknad behandles av Utdanningsdirektoratet og svar vil foreligge innen 1. april 2016. Friskolen vil da tidligst kunne starte opp neste høst dersom godkjenning innvilges.   – Så vidt vi kjenner til, vil vår skole da kunne bli landets første friskole innen byggfag og den første friskolen i yrkesfag i landsdelen, sier Jensen. - Vi har et meget godt samarbeid med ALVGS og vi ønsker å fortsette dette samarbeidet også dersom vi får godkjenning som friskole, understreker Ruben Jensen.

- Vår skole er ikke kommersiell og loven forbyr utbytte.  Skolen gir imidlertid en rekke positive ringvirkninger også for lokalsamfunnet, sier Jensen.   Han nevner blant annet:
• Flere kompetansearbeidsplasser ved ALVGS, reiseliv og NESO samt styrking av eksisterende arbeidsplasser
• For reiselivet vil antall overnattingsdøgn øke fra nåværende ca. 3 000 til omkring 5 000 romdøgn per år.  
• Antall ekstra persondøgn som blant annet skal spise og benytte seg av tjenestetilbudet i kommunen øker tilsvarende fra nåværende ca. 3 000 til omkring 5 000 persondøgn per år.  
• Antall ekstra reiser pr. år over Svolvær lufthavn øker fra ca. 240 til omkring 420 reiser
• Lokale ungdommer kan velge byggfaglinje som kommunen ellers ikke ville hatt tilbud omRuben Jensen