Nye anbudsregler fra 1. januar 2017 – er du forberedt på endringene?

06.10.2016 13:20:00
Ny anskaffelseslov og forskrift er vedtatt og gjelder fra 1. januar 2017. Viktige endringer i forhold til kvalifikasjonskriterier, tildelingskriterier og anbudsprosess. Det er også vedtatt ny nasjonal terskelverdi. NESO kjører kurs i landsdelen for at entreprenører og andre skal være forberedt på endringene. Vi kjører kurset i Alta, Mo i Rana, Harstad og Tromsø, og allerede nå er det klart for påmelding.
 
Sommeren 2016 ble det vedtatt både ny lov og ny forskrift om offentlige anskaffelser. Endringene er til dels store og innebærer blant annet nye terskelverdier, nye regler om oppdragsgivers adgang til forhandlinger, regler om elektronisk kommunikasjon m.m. Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2017 og regelverket gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. 
 
Fra et leverandørsynspunkt er det viktig å ha klart for seg hva oppdragsgiver kan og skal vektlegge i forhold til kvalifikasjons- og tildelingskriterier. I hvilken grad oppdragsgiver kan og skal avvise entreprenører vil også bli gjennomgått på kurset. Sentralt er også hvilke muligheter man har til å klage/forfølge saken videre for det tilfelle man mener at oppdragsgiver har gjort feil. I den forbindelse vil reglene om innsyn i dokumenter, andre anbud etc. bli gjennomgått. 
 
Følgende temaer er sentrale på kurset:
 
Kort om regelverket
 
• Lov om offentlige anskaffelser, anskaffelsesforskriften. Formålet med regelverket. Hvilke endringer trår i kraft 1. januar 2017?
• Hvem er bundet av anskaffelsesregelverket? Hva med selskaper som er offentlig eid?
• Terskelverdier - nye regler!
 
Konkurranseformer
 
• Åpen eller begrenset anbudskonkurranse
• Den tradisjonelle anbudsformen med forhandlingsforbud  oppheves - nye regler!
• Konkurranse med forhandling. Hva er tillat å forhandle om? Når kan denne formen benyttes? – Nye regler !
• Konkurransepreget dialog
 
Kvalifikasjonskrav
• Hvilke kvalifikasjonskriterier kan oppdragsgiver fastsette? Hvor skal disse fastsettes? Dokumentasjonskrav? – nye regler!
• Hvilke muligheter finnes for å ettersende dokumenter som mangler? Oppdragsgivers mulighet til å foreta avklaringer? – nye regler!
 
Avvisning av leverandører
 
• Når skal oppdragsgiver avvise leverandøren? – Nye regler!
• Når kan oppdragsgiver avvise leverandøren?  - Nye regler!
• Fremgangsmåten ved avvisning. Klagemuligheter?
 
Tildelingskriterier
 
• Hvilke tildelingskriterier kan oppdragsgiver fastsette? – nye regler!!
• Oppdragsgivers evaluering av kriteriene? Hva kan vektlegges og hva er ikke lov å vektlegge?
 
Tildeling av kontrakt. Klagemuligheter
 
• Klagefrister
• Suspensjon av oppdragsgivers adgang til å inngå kontrakt
• Klage til oppdragsgiver, KOFA og domstolsbehandling (herunder midlertidig forføyning) – nye regler!
Andre endringer i anskaffelsesregelverket:
 
- Elektronisk kommunikasjon over og under EØS-terskelverdi
- Krav til bruk av lærlinger
- Begrensninger i antall underleverandører
- Subsidierte bygge- og anleggskontrakter
 
Hvem er kurset for: 
 
Kurset er spesielt tilpasset entreprenører og byggmestrer, men vil også passe for byggherrer, byggeledere, rådgivere, kommuner, offentlige etater og andre som har befatning med anbud etter anskaffelsesregelverket. 
 
Foredragsholdere:  
 
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og offentlige anskaffelser og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Krane har holdt en rekke foredrag i anskaffelsesreglene og entrepriserett. 
 
Advokatfullmektig Trygve Eriksen i NESO arbeider med offentlig anskaffelser og entrepriserett i NESO. I tidligere arbeidsforhold har han arbeidet med anskaffelsesregelverket fra byggherresiden. 
 
 
Kurset avholdes følgende steder
Alta Scandic Hotel 30.november 09.00-16.00
Mo i Rana Meyergården Hotell 6.desember 09.00-16.00
Harstad Scandic Hotel 12. januar 09.00-16.00
Tromsø Radisson Blu 19. januar 09.00-16.00
 
Trykk på linkene for å komme til påmelding.