TIDENES BESTE JOBBINTERVJU

17.10.2016 13:43:00
Våren 2017 vil det være nesten 70 nye Bygg- og anleggsingeniører som uteksamineres fra UIT Narvik - Byggavdelingen. Disse kandidatene starter nå arbeidet med å finne arbeidsgivere gjennom sin Bacheloroppgave for 2017.
 

Bygg- og anleggsavdelingen ved UiT Narvik har fire studieretninger:

1.      konstruksjon og husbygging
2.      anlegg og produksjon
3.      samfunnsteknikk
4.      bergverksdrift og mineralteknologi

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold.
Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

 • ny kunnskap innenfor en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte 
 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innenfor fagområdet
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

 

Hva er en Bacheloroppgave?

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller 30 timer pr uke som utgjør totalt 600 timer. Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer per student. Hver oppgave (gruppe) får tildelt en veileder internt på UiT Narvik (hovedveileder), men det vil være påkrevd med en del veiledning fra bedriften også.

Oppgaven starter med å utarbeide en prosjektplan som i virkeligheten er et «avtaledokument» mellom «oppdragsgiver» og studentgruppen. Prosjektplanen skal dokumentere hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres.

 

Tema for Bacheloroppgave?

De aller fleste oppgaver / prosjekter innenfor bedriftens forretningsområde kan være grunnlag for en bacheloroppgave.
Nedenfor er noen vanlige temaer for oppgaver listet opp:

 • Arealplanlegging
 • Prosjektering av betong-, stål- og/eller trekonstruksjoner (samvirkekonstruksjoner)
 • Prosjektering av veitraseer eller lignende
 • Prosjektering av gangbruer eller lignende
 • Prosjektering av vann- og avløpssystemer
 • Materialteknologi – FoU aktiviteter på betonglaboratorium
 • Geotekniske utfordringer
 • Landmålingsoppgaver
 • mm

 

Dersom det er tvil om temaet er tilstrekkelig for et samarbeid med en student/studentgruppe er det bare å ta kontakt med:

 Studieleder Bygg – Hugo Remlo (90163776) eller på hugo.remlo@uit.no

 Det bemerkes at det å melde inn en oppgave / tema krever minimalt med tid (ressurser) – hvis en student/studentgruppe velger å se på ideen / oppgaven vil det bli utarbeidet en mer detaljer oppgavetekst (avtaledokument)…