Juridiske webinar

07.05.2021 14:16:13
Her finner du en oversikt over alle kommende juridiske webinar denne våren
 

 

Kurs i totalentreprise NS 8407 / NS 8417 - 20.-21. mai 09.00-11.30 begge dagene.

Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.
Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.

Kursholder:  Advokat Fredrik Karlsen

Trykk her for full kursbeskrivelse og påmelding


HMS på byggeplass - hvem har ansvaret? - Nye regler i byggherreforskriften - 26.mai 09.00-11.30

På en byggeplass er det en rekke aktører og roller, hvor HMS ansvaret formelt sett vil være forskjellig.
Hvilket ansvar og funksjon man har i forhold til HMS vil avhenge av om man er byggherre, entreprenør, prosjekterende, verneombud eller arbeidstaker. Det har her også betydning om man er en profesjonell byggherre eller en forbruker.

Kursholder: Advokat Karina Krane

Trykk her for full kursbeskrivelse og påmelding


Redusere risikoen ved eiendomsutvikling - innføring i plansystemet - 31.mai 09.00-11.30

En stor risiko i eiendomsutvikling er offentligrettslige planer og føringer. Når eiendom skal utvikles vil rammene for lovlig utvikling følge av vedtatt arealplan. Alternativt kan utvikler sørge for å få endret arealplanen eller få rett til å fravike den gjennom dispensasjon. Innenfor rammene av plan- og bygningsloven med forskrifter og vedtatte planer, har utvikler rett til å få byggesøknad godkjent.

Kursholder: Advokatfullmektig Gjert Eirik Olsen

Trykk her for full kursbeskrivelse og påmelding
 

 
Plunder og heft i entrepriseforhold - 3. juni 09.00-11.30

Webinaret tar sikte på å gi en effektiv gjennomgang av temaet, herunder hva «plunder og heft» er, hvordan dette er regulert i standardkontraktene (NS 8405/15, NS 8406/16 og NS 8407/17) og når slike forhold gir krav på vederlagsjustering. Webinaret tar også sikte på å gi deltakerne verktøyene man trenger for å ivareta og behandle krav som følge av «Plunder og heft».

Kursholdere: Advokat Karina Krane og advokat Fredrik Karlsen

Trykk her for full kursbeskrivelse og påmelding
 


Hva betyr det når det i kontrakten henvises til "back-to-back" og hvilken risiko innebærer dette? 7.juni 09.00-11.30

Bestemmelser om «back-to-back» er hyppig i bruk i entreprisekontrakter. Måten slike bestemmelser formuleres på varierer. Dette er særbestemmelser som tas inn i kontraktene. Back-to-back-bestemmelser kan ha betydning for flere forhold i entreprisen, herunder muligheten for å få gjennom tilleggskrav hos kontraktsparten. Det kan være tale om såkalte «paid-if-paid»-klausuler, altså at underentreprenørens betaling gjøres betinget av at hovedentreprenøren får betalt, eller at underleverandøren kun får gjennom tilleggskrav dersom byggherren aksepterer dette.

Kursholder: Advokatfullmektig Anette Glad

Trykk her for full kursbeskrivelse og påmelding
 


Hvordan få riktig oppgjør for utførte arbeider i henhold til NS-standardene? - 11.juni 09.00-11.30

Kurset tar sikte på å gi en innføring i standardkontraktenes (NS 8405/15, NS 8406/16 og NS 8407/17) bestemmelser knyttet til oppgjør for utførte arbeider. Reglene i de ulike standardene er i stor grad like og vil bli behandlet samlet. Der det er forskjeller mellom standardene vil disse bli påpekt.

På kurset vil vi gjennomgå hvordan kontraktsarbeider og tilleggsarbeider skal gjøres opp, herunder vil vi komme inn på hvordan krav som følge av tillegg og endringer skal beregnes og dokumenteres, samt når enhetspriser skal benyttes eller justeres.

Kursholder: Advokat Fredrik Karlsen

Trykk her for full kursbeskrivelse og påmelding

 


Totalentrepriser NS 8407/8417 - hva er en rettmessig reklamasjon og hvordan skal dette håndteres? 15. juni 09.00-11.30

NS 8407/17 inneholder reklamasjonsregler, sanksjonsregler og hvordan partene skal forholde seg for å ivareta sine rettigheter og krav ved mangler. Enten man er byggherre, totalentreprenør eller totalentreprenør er det viktig å kjenne spillereglene for å kunne ivareta sine rettigheter og krav.

Kursholder: Advokat Karina Krane

Trykk her for full kursbeskrivelse og påmelding