– Sparke fot under byggenæring i krise

22.06.2022 13:08:19
Som tidligere varslet, har Regjeringen nå gått videre med forslaget om innskjerping i innleiereglene.
 

Forslaget vil bl.a. blokkere for innleie av midlertidig arbeidskraft fra bemanningsbyrå, med mindre bedriften har tariffavtale. Dette vil være kritisk for byggebransjen, hvor vi ser at få entreprenørbedrifter er tilknyttet en tariffavtale og det allerede er et skrikende behov etter arbeidskraft (både for å få hjulene til å gå rundt og til å ta "topper"). I tillegg sliter næringen allerede med utfordringer knyttet til at prisene på byggevarer (og andre innsatsfaktorer) har skutt i været og fortsetter å stige. Det er utfordringer med å få tak i varer og transportnæringen er lammet.

Lovforslaget som ble sendt ut 17.juni gjenspeiler i all hovedsak forslaget fra høringsnotatet, og da uten at høringssvarene fra arbeidsgiversiden virker å ha vært vurdert eller blitt tillagt vekt, les NESO`s innspill til høringen her.  

Det er planlagt at lovforslaget skal behandles i Stortinget til høsten, og at de nye reglene skal tre i kraft fra 2023. Man åpner imidlertid opp for at det bør innføres overgangsregler som sikrer at bedrifter som har inngått avtaler forut for lovens ikrafttredelse likevel kan leie inn nødvendig arbeidskraft for å fullføre bindende kontrakter.

Alternativene man vil stå igjen med vil være å: 

  • Tilknytte seg en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (dvs. mer enn 10.000 medlemmer)

Når mer enn halvparten av bedriftene byggenæringen ikke er tilsluttet en tariffavtale blir dette usaklig forskjellsbehandling. Hvorvidt innleier er tilsluttet en tariffavtale eller ikke har uansett ikke noen betydning i forhold til det som er formålet med innstramningene i regelverket. Det blir ikke flere faste ansatte ved at bedriftene som leier inn organiserer seg, og innleier har jo heller ikke styringsrett med de ansatte i utleiebedriften slik at arbeidsforholdene til disse ansatte kan man i liten grad påvirke.

 

  • Ansette flere folk (om mulig) – og foreta permitteringer og/eller oppsigelser ved lediggang

Næringen sliter imidlertid allerede med å få tå tak i nok folk og det er stor underdekning av arbeidstakere spesielt i forhold til fagarbeidere. Det kan heller ikke være gunstig og fordelaktig for den ansatte med usikkerhet rundt permittering og oppsigelse kontra den tryggheten man har i bemanningsbyråer, ved at man ofte vil bli omplassert til nye arbeidsoppgaver hos andre bedrifter ved bortfall av arbeid hos innleier. 

  • Inngå underentrepriseavtaler

For det første vil selvsagt også andre leverandører (underleverandrører) mangle folk, spesielt gjelder dette på tømrersiden. For det andre er det nettopp slike selskaper (spesielt i ROT markedet) som er useriøse, og det vises her til rapport fra A-krimsenteret som er basert på undersøkelser fra 2018-2020. Disse vil nå myndighetene at man skal bruke mer av og det sier seg selv at det vil «poppe opp» slike selskaper og da spesielt fra utlandet. Disse selskapene vil man ha mindre og liten kontroll med og man ønsker useriøsitet hjertelig velkommen. Man oppnår med andre ord det motsatte av det som var hensikten. 

  • Leie inn hos andre entreprenører (tillatt i et visst omfang)

Lite realistisk at konkurrenter vil ønske å leie ut ansatte ved lediggang, og tilbakemeldingen fra bransjen er også at man ikke eller sjelden har noe «overskuddskapasitet» å leie ut.

 

NESO sitt syn er fortsatt at forslaget er «feilslått», og vi håper at siste ord ikke er sagt i denne saken. Vi vil holde dere oppdatert på den videre utviklingen, men ta gjerne også kontakt med oss på juridisk@neso.no dersom du har spørsmål!