Fant lovbrudd hos halvparten av de kontrollerte

25.05.2023 15:37:38
A-krimsenteret i Nordland med nedslående resultat.
 

A-krimsenteret i Nordland har siden 2022 kontrollert 80 virksomheter og rundt 250 arbeidstakere innen bygg og anlegg. De avdekket lovbrudd i halvparten av kontrollene, skriver de i en pressemelding. 

- Vi har gjort en rekke kontroller av de største byggeprosjektene. Dessverre bekrefter resultatene fra kontrollene erfaringer vi har gjort oss over lengre tid: Bygg- og anleggsbransjen i Nordland er en næring som er risikoutsatt for arbeidskriminalitet, oppsummerer leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen.

80 bygg- og anleggsbedrifter med rundt 250 arbeidstakere er kontrollert i perioden fra 2022 og frem til i dag. Ved 39 av disse avdekket a-krimsenteret ulike lov- og regelbrudd av varierende alvorlighetsgrad:

 • Arbeidstilsynet har totalt funnet 83 brudd på arbeidsmiljøloven og pålagt 7 virksomheter å etterbetale allmenngjort lønn og overtidsgodtgjørelse til egne arbeidstakere.
 • Arbeidstilsynet har gitt 17 pålegg for brudd på bygnings- og utstyrsmessige forhold, og 12 ganger umiddelbart stanset arbeidet på grunn av overhengende fare for liv og helse.
 • Arbeidstilsynet har vedtatt tvangsmulkt og overtredelsesgebyr på i overkant av 700 000 kroner på forhold knyttet til overtidsbestemmelser og tekniske krav til arbeidsutstyr. Flere saker er fortsatt under vurdering for overtredelsesgebyr.
 • Det er avdekket grove brudd på overtidsbestemmelsene, på opptil 47 timer overtid i løpet av en uke.
 • Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 18 000 000 kroner.
 • Det er avdekket bruk av ulovlig og-/eller svart arbeidskraft.
 • Hos 5 virksomheter ble det funnet feil og mangler knyttet til arbeidsavtaler.
 • I overkant av 20 arbeidstakere var ikke innmeldt i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret og i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret.
 • A-krimsenteret hadde også samtaler med (og kontroll av) samtlige 250 arbeidere av både norske og utenlandsk bakgrunn. Disse ble gjort kjent med norske lover og regler, deriblant lovfestet tarifflønn.

 

-  Her har vi altså en rekke alvorlige og uakseptable forhold over nær sagt hele spekteret – som åpenbart gir grunn til bekymring, sier Kolvereid Jacobsen.

- Vi så også at enkelte virksomheter samarbeider for å bevisst unndra betaling av forfalte skatter og avgifter. Disse forholdene var begrenset til enkeltaktører, fortsetter han.

- Vi erfarer at de fleste hovedentreprenørene som er ansvarlige for byggeprosjektene i stor grad etterlever regelverket, og det er meget positivt.

- Dette viser også viktigheten av at byggherrer og oppdragsgivere sørger for at de kun bruker seriøse underleverandører som følger regelverket og ivaretar sine ansatte.

Samarbeider med Fair Play Bygg i Nordland
A-krimsenteret har etablert et nært samarbeid med Fair Play Bygg og Anlegg Nordland som jobber aktivt opp mot bygg- og anleggsnæringen. De bidrar også med informasjon til a-krimsenteret om både byggeaktivitet og generelle bekymringer. Funnene fra a-krimsenterets kontroller understøttes av Fair Plays rundt 120 byggeplassbesøk i Nordland gjennom 2022.

- Vi drar ut til byggeplasser både på bakgrunn av tips om ulovligheter og for å presentere Fair Play sitt virkeområde ovenfor virksomheter og arbeidstakere, sier daglig leder for Fair Play Bygg og Anlegg Nordland, Jan Laukvik i pressemedlingen.

- Her har vi samtaler med arbeidstakere for å avklare om de har fått de lønn- og arbeidsvilkårene de har krav på og om de er innkvartert i henhold til regelverket. I tillegg undersøker vi om bedriftene har aktive pensjonsavtaler, forteller Laukvik.

Fair Play Nordland har tipset videre til a-krimsenteret og tilhørende etater om blant annet svart arbeid, lønnstyveri, ulovlig lange arbeidsdager uten overtidsbetaling eller avspasering, forfalskede kursbevis og arbeidskontrakter.

- Vi har sett bedrifter innen bygg og anlegg med dårlig økonomi, forfalte skattekrav og mange inkassosaker. Enkelte aktører blir da også oppfinnsomme for å ta igjen det tapte, og da ender fort arbeiderne og kundene opp som tapende parter.

Følger med
I Nord-Norge er det varslet flere store investeringer og utbyggingsprosjekt.

- Det kan resultere omfattende byggeaktivitet og tiltrekke seg interesse fra både norske og utenlandske virksomheter. Her kommer a-krimsenteret til å følge godt med. I tillegg er vi avhengige av et tett samarbeid med næringslivet, interesseorganisasjoner og ikke minst Fair Play Bygg for å forebygge og avdekke a-krim og sikre like konkurransevilkår. Samarbeidsavtaler som den vi har inngått i Rana, er også aktuelle virkemiddel, avslutter senterleder Kolvereid Jacobsen.

FAKTA  A-KRIMSENTERET I NORDLAND: 

 • Senteret er lokalisert i Bodø og har siden 2017 jobbet med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Nordland. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
 • Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
 • Samarbeidet har et særlig søkelys på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og fiskeri.
 • Det er etablert totalt åtte a-krimsenter på landsbasis; i Bodø, Alta, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.   
 • Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.
 
Bygg- og anleggsbransjen i Nordland er en næring som er risikoutsatt for arbeidskriminalitet, oppsummerer leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen (innfelt). Bilde fra byggeplassen er et illustrasjonsfoto, og ikke relatert til arbeidslivskriminalitet.